Biuletyn Informacji – Ochrona Danych Osobowych

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W wykonaniu obowiązku nałożonego przez art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku (dalej także jako: RODO), poniżej przedstawiamy Państwu informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Krotoski Rent a Car spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi przy al. Władysława Bartoszewskiego 13 (dalej także jako: „Krotoski RAC” lub „Administrator”), danych osobowych potencjalnych i faktycznych Klientów oraz Kontrahentów Krotoski RAC .

Dane identyfikacyjne: KRS 0000957242, NIP 7262678155, REGON 384002493. Sąd rejestrowy, w którym przechowywane są akta: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS.
Jeżeli chcą Państwo wiedzieć więcej o przetwarzaniu Państwa danych:
 • napisz na adres poczty elektronicznej: dane.osobowe@krotoskirac.com lub
 • zadzwoń pod numer telefonu: +48 885 866 722
 • napisz list na adres siedziby: Al. Bartoszewskiego 13, 93-341 Łódź z dopiskiem „informacja o RODO”
Jakie dane przetwarzamy, w jakich celach, na jakiej podstawie prawnej oraz jak długo je przechowujemy?
W związku z prowadzoną działalnością przetwarzamy Twoje dane w różnych celach, w oparciu o rożną podstawę prawną oraz przechowujemy je przez zróżnicowane okresy. Dlatego też chcąc przekazać Państwu jak najbardziej przejrzysty komunikat, pogrupowaliśmy te informacje odwołując się do celu przetwarzania Państwa danych.
CELE PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ KROTOSKI RAC:
Formularz kontaktowy:
Cel przetwarzania: Przetwarzamy Pani/Pana dane podane w formularzu kontaktowym na naszej stronie internetowej w celu przygotowania oferty na Twoje żądanie lub udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie.

Podstawa prawna: Podjęcie działań na żądanie osoby przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) oraz Prawnie uzasadniony interes Krotoski RAC (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na udzieleniu odpowiedzi na zadane przez Panią/Pana pytanie oraz budowaniu pozytywnych relacji z Panią/Panem jako potencjalnym klientem.

Okres przechowywania: Pani/Pana dane przechowujemy przez czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zadane przez Panią/Pana pytanie oraz prowadzenia korespondencji z nim związanej, jednak nie dłużej niż do czasu wyrażenia przez Panią/Pana sprzeciwu.

Podanie danych jest dobrowolne. Bez ich podania przedstawimy oferty lub nie udzielimy odpowiedzi na zadane przez Panią/Pana pytanie.
Zakres przetwarzanych danych: Krotoski RAC przetwarza dane osobowe tj.:
 • dane identyfikacyjne, przykładowo: imię, nazwisko,
 • informacje telekontaktowe, przykładowo: adres poczty elektronicznej, numer telefonu
 • dane dodatkowe dla celów przygotowania oferty.
Umowa (sprzedaży samochodu, sprzedaży części, zlecenia usługi serwisowej, zlecenia usługi blacharskiej, zlecenia usługi lakierniczej, umowy najmu samochodu, umowy użyczenia samochodu):
Cel przetwarzania: Realizacja poprzez przygotowanie, zawarcie i wykonanie umowy (t.j. umowy sprzedaży samochodu, umowy sprzedaży części, zlecenia usługi serwisowej, zlecenia usługi blacharskiej, zlecenia usługi lakierniczej, umowy najmu samochodu, umowy użyczenia samochodu).

Podstawa prawna: Wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Okres przechowywania: Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez czas trwania umowy, a po ich zakończeniu przez czas niezbędny do wykazania ich wykonania i spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa – 6 lat od końca roku kalendarzowego, w których wystawiono dokument transakcyjny lub 3 lata od zakończenia umowy

Podanie danych jest dobrowolne. Bez ich podania nie zawrzemy z Panią/Panem umowy.

Komu przekazujemy dane: Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane zleceniobiorcom, współpracownikom Krotoski RAC: podmiotom administrującym systemami informatycznymi wspomagającymi prowadzenie działalności, firmom pocztowym i kurierskim (np. wysyłka faktur, towaru, umowy).
Zakres przetwarzanych danych: Krotoski RAC przetwarza dane osobowe tj.:
 • określające strony umowy, przykładowo: imię, nazwisko, NIP, PESEL, REGON;
 • określające przedmiot umowy, przykładowo: model pojazdu, marka pojazdu, przebieg, numer rejestracyjny, numer VIN pojazdu;
 • informacje telekontaktowe, przykładowo: adres poczty elektronicznej, numer telefonu
 • dane dodatkowe dla celów realizacji umowy, przykładowo: numer rachunku bankowego, dane pełnomocnika lub reprezentanta strony umowy.
Zgłoszenie reklamacyjne:
Cel przetwarzania: Przeprowadzenie procesu reklamacyjnego na skutek Państwa zgłoszenia reklamacyjnego.

Podstawa prawna: Wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Krotoski RAC (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Okres przechowywania: Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres postępowania reklamacyjnego oraz dalej do chwili przedawnienia roszczeń plus 1 rok powyżej określonego terminu (do chwili wygaśnięcia prawdopodobieństwa roszczeń),

Komu przekazujemy dane: Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane zleceniobiorcom Administratora: podmiotom administrującym systemami informatycznymi, firmom pocztowym i kurierskim (np. w celach wysyłki pism), podmiotom zobowiązanym z tytułu usunięcia skutków wskazanych zgłoszeniem reklamacyjnym, podmiotom świadczącym usługi prawne, a także organom administracji publicznej w związku z toczącymi się postępowaniami w danej sprawie (np. sąd, policja).
Zakres przetwarzanych danych: Krotoski RAC przetwarza dane osobowe tj.:
 • określające strony postępowania, przykładowo: imię, nazwisko, NIP, PESEL, REGON,
 • określające przedmiot roszczenia, przykładowo: model pojazdu, marka pojazdu, przebieg, numer rejestracyjny, numer VIN,
 • informacje telekontaktowe, przykładowo: adres poczty elektronicznej, numer telefonu, adres zamieszkania, adres zameldowania, adres korespondencyjny,
 • dane dodatkowe związane z danym roszczeniem, przykładowo: dane o pełnomocniku czy reprezentancie kontrahenta, numer rachunku bankowego.
Marketing usług i produktów:
Cel przetwarzania: Przetwarzamy dane osobowe w celu marketingu bezpośredniego naszych towarów i usług.

Chcąc dotrzeć do Państwa z komunikatami marketingowymi Krotoski RAC poza naszą stroną internetową korzystamy z usług zewnętrznych dostawców. Usługi te polegają na wyświetlaniu naszej komunikatów marketingowych na innych stronach internetowych z wykorzystaniem informacji o Państwa aktywności na naszej stronie internetowej.

Podstawa prawna: Prawnie uzasadniony interes Krotoski RAC wyrażający się w promocji towarów i usług dla celów podnoszenia wyników prowadzonej działalności gospodarczej (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Okres przechowywania: Państwa dane osobowe przetwarzane będą do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych lub złożenia sprzeciwu w sprawie przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych oraz dalej dla celów dowodowych do chwili przedawnienia roszczeń plus 1 rok (do chwili wygaśnięcia prawdopodobieństwa roszczeń).

Komu przekazujemy dane: Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione zleceniobiorcom Administratora: podmiotom realizującym zadania z zakresu marketingu, np. agencjom marketingowym, call center, organizatorom eventu, podmiotom administrującym systemami informatycznymi wspierającymi proces marketingowy.
Zakres przetwarzanych danych: Krotoski RAC przetwarza dane osobowe tj.:
 • określające potencjalnego lub obecnego Klienta, przykładowo: imię, nazwisko,
 • określające możliwości kontaktu, przykładowo: numer telefonu, adres poczty elektronicznej, adres korespondencyjny,
 • informacje dodatkowe, przykładowo: preferencje motoryzacyjne;
 • informacje w zakresie aktywności na stronie internetowej, rejestrowanych oraz przechowywanych za pośrednictwem plików cookies, w tym również danych dotyczących sesji, Państwa urządzenia oraz systemu operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji oraz unikalnego ID.
Podanie danych jest dobrowolne, przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych osobowych w opisanym celu, a także prawo wycofania i/lub ograniczenia zgody na takie przetwarzanie.

Państwa dane osobowe nie podlegają profilowaniu w ujęciu przepisów RODO – oznacza to, że Krotoski RAC nie dokonuje w pełni zautomatyzowanego przetwarzania danych , w wyniku którego po stronie osoby fizycznej występują skutki prawne lub inne skutki wyraźnie wpływające na osobę (przykład profilowania według RODO – decyzja kredytowa udzielana na podstawie zautomatyzowanego kalkulatora kredytowego).

Państwa dane osobowe mogą być jednak kategoryzowane według określonych kryteriów, np. preferencje motoryzacyjne, historia zakupowa czy teren zamieszkania. Na tej podstawie Krotoski RAC może przesłać informację marketingową dostosowaną do Pani/Pana osoby, przykładowo - informacja marketingowa może dotyczyć promocji cenowej na samochód preferowanej prze Państwa marki i pochodzić z oddziału zlokalizowanego najbliżej Państwa miejsca pobytu.
Opracowanie statystyk i analiz na wewnętrzne potrzeby Krotoski RAC:
Cel przetwarzania: Przetwarzanie Państwa danych w celu dokonania analiz i opracowania statystyk prowadzących do wskazania wyników prowadzonej działalności gospodarczej i zaplanowania dalszych działań. Podstawa prawna: Prawnie uzasadniony interes Krotoski RAC związany z badaniem wyników prowadzonej działalności gospodarczej i planowaniem dalszych działań na ich podstawie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Okres przechowywania: Państwa dane osobowe przetwarzane będą do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych nie dłużej niż przez okres równy okresowi przetwarzania danych osobowych w celach, w jakich dane te zostały zebrane lub dalej wykorzystane, przykładowo jeżeli dane osobowe zostały zebrane w celu zawarcia oraz realizacji umowy, okres przetwarzania wskazuje ust. a) przedmiotowej klauzuli.

Komu przekazujemy dane: Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione zleceniobiorcom Administratora: podmiotom administrującym systemami informatycznymi realizującymi zadania analityczne i statystyczne, podmiotom wykonującym analizy.
Zakres przetwarzanych danych: Krotoski RAC przetwarza dane osobowe tj.:
 • określające stronę stosunku podlegającego analizie, przykładowo: imię, nazwisko, NIP, PESEL, REGON,
 • określające przedmiot stosunku podlegającego analizie, przykładowo: dane zawarte na fakturze VAT, dane pojazdu: numer rejestracyjny i VIN, przebieg, dane o wiekowaniu należności.
Badanie satysfakcji Klienta:
Cel przetwarzania: Przetwarzanie Państwa danych w celu dokonania analiz satysfakcji Klienta.
Podstawa prawna: Prawnie uzasadniony interes Krotoski RAC związany z wykonywaniem działalności gospodarczej, wyrażający się w prawie podnoszenia jakości usług w oparciu o ocenę Klienta (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Okres przechowywania: Państwa dane osobowe przetwarzane będą do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy od momentu zrealizowania umowy, przykładowo sprzedaży, zlecenia, najmu, użyczenia.

Komu przekazujemy dane: Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione zleceniobiorcom Administratora: podmiotom administrującym systemami informatycznymi, realizującym zadania analityczne i statystyczne, wspierającym realizację badania - przykładowo call center.
Zakres przetwarzanych danych: Krotoski RAC przetwarza dane osobowe tj.:
 • określające strony umowy, przykładowo: imię, nazwisko, dane reprezentanta,
 • określające przedmiot umowy, przykładowo: model pojazdu, marka pojazdu, przebieg, numer rejestracyjny, numer identyfikacyjny pojazdu VIN, stan pojazdu,
 • określające możliwości kontaktu, przykładowo: numer telefonu, adres poczty elektronicznej dane lokalizacyjne – miasto bądź województwo.
Przeprowadzenie konkursu:
Cel przetwarzania: Przetwarzanie Państwa danych w celu przeprowadzenia konkursu, którego organizatorem jest Krotoski RAC.

Podstawa prawna: Zgoda, może być ona wyrażona poprzez jednoznaczne działalnie osoby biorącej udział w konkursie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), a w zakresie rozliczenia nagród ze Zwycięzcą konkursu – właściwe przepisy prawa podatkowego (art. 6 ust. 1 lit c RODO).

Okres przechowywania: Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane do chwili jego rozstrzygnięcia oraz upływu terminu na złożenie przez uczestnika reklamacji lub odwołania zgody na ich przetwarzanie – w zależności od tego, które zdarzenia nastąpi wcześniej; w przypadku danych osobowych Zwycięzców – okres przetwarzania danych osobowych wydłuża się do chwili upływu przedawnienia obowiązków podatkowych Krotoski RAC.

Komu przekazujemy dane: Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione zleceniobiorcom Administratora: podmiotom administrującym systemami informatycznymi, podmiotom realizującym zadania analityczne i statystyczne, podmiotom wspierającym realizację konkursu (np. firma eventowa, call center), operatorom pocztowym oraz kurierom (np. wysyłka nagród), a w zakresie zwycięzców – organom podatkowym w związku z realizacją obowiązków prawnych po stronie Krotoski RAC.
Zakres przetwarzanych danych: Krotoski RAC przetwarza dane osobowe tj.:
 • określające uczestnika konkursu, przykładowo: imię, nazwisko, PESEL, NIP,
 • określające możliwości kontaktu, przykładowo: numer telefonu, adres poczty elektronicznej dane lokalizacyjne, dane teleadresowe.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jest to warunek uczestnictwa w konkursie i rozliczenia nagród.
Monitoring wizyjny:
Cel przetwarzania: Przetwarzanie Państwa danych poprzez utrwalenie wizerunku, który wynika z faktu przebywania osoby fizycznej na terenie lub w obrębie firmy Krotoski RAC, w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom, kontrahentom i gościom Krotoski RAC oraz ich mieniu i mieniu Krotoski RAC.

Podstawa prawna: Prawnie uzasadniony interes Krotoski RAC wyrażający się w zapewnieniu bezpieczeństwa pracownikom, kontrahentom i gościom Krotoski RAC oraz ich mieniu i mieniu Spółki (art. 6 ust.1 lit. f RODO).

Okres przechowywania: dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 miesięcy, a w przypadku gdy zapis monitoringu stanowi lub może stanowić dowód w postępowaniu prowadzonym przez organy administracji publicznej do chwili prawomocnego zakończenia tego postępowania.

Komu przekazujemy dane: Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione zleceniobiorcom Krotoski RAC, świadczącym usługi ochrony mienia i monitoringu wizyjnego, a także właściwym organom państwowym w oparciu o przepisy prawa, w szczególności takim jak organy ścigania, sąd, straż miejska.
Zakres przetwarzanych danych: Krotoski RAC przetwarza dane osobowe tj.:
 • określające wizerunek, np. cechy szczególne osób i numerów identyfikacyjnych, przykładowo. numery tablic rejestracyjnych i numerów bocznych pojazdów).
 • określające możliwości kontaktu, przykładowo: numer telefonu, adres poczty elektronicznej dane lokalizacyjne, dane teleadresowe.
Monitoring rozmów telefonicznych:
Cel przetwarzania: Przetwarzanie Państwa danych poprzez utrwalanie w formie nagrań audio rozmów telefonicznych wychodzących i przychodzących, realizowanych na numery telefonów dla lokalizacji: Ogrodowa 11, 62-080 Swadzim.

Podstawa prawna: Prawnie uzasadniony interes Krotoski RAC uzasadniony interes Krotoski RAC wyrażający się w podnoszeniu jakości obsługi Klienta (art. 6 ust.1 lit. f RODO),

Okres przechowywania: dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 miesięcy, a w przypadku gdy zapis monitoringu stanowi lub może stanowić dowód w postępowaniu prowadzonym przez organy administracji publicznej do chwili prawomocnego zakończenia tego postępowania.

Komu przekazujemy dane: Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane zleceniobiorcom Krotoski RAC, świadczącym usługi serwisu narzędzi do nagrywania rozmów, usługi IT – zarządzania systemami teleinformatycznymi do przetwarzania nagrań, call center, a także właściwym organom państwowym w oparciu o przepisy prawa, w szczególności takim jak organy ścigania, sąd, straż miejska, policja.
Zakres przetwarzanych danych: Krotoski RAC przetwarza dane osobowe tj.:
 • określające rozmówcę, przykładowo: imię, nazwisko, PESEL, NIP, REGON,
 • określające możliwości kontaktu, przykładowo: numer telefonu, adres poczty elektronicznej dane lokalizacyjne, dane teleadresowe.
Dokumentowanie obrotu gospodarczego:
Cel przetwarzania: Przetwarzanie Państwa danych poprzez udokumentowanie obrotu gospodarczego w celu wykonania obowiązków prawnych nałożonych na Administratora.

Podstawa prawna: Obowiązek ustawowy w zakresie uregulowaniu dowodów księgowych, w tym ustawa o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Okres przechowywania: dane osobowe będą przetwarzane przez okresy regulowane normami prawnymi, w tym przepisami podatkowymi i rachunkowymi.

Komu przekazujemy dane: Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane zleceniobiorcom Spółki Krotoski RAC administrującym systemami informatycznymi, w tym dla celów księgowych, podmiotom realizującym kontrole i audyty związane z realizacją zadań podatkowych i rachunkowych, operatorom pocztowym oraz firmom kurierskim w celach realizowania usług pocztowych, organom administracji publicznej na uzasadnione żądanie.
Zakres przetwarzanych danych: Krotoski RAC przetwarza dane osobowe tj.:
 • określające strony stosunku prawego, przykładowo: imię, nazwisko, numer identyfikacji podatkowej NIP, PESEL,
 • określające dane kontaktowe, przykładowo: adres zamieszkania, adres korespondencyjny, adres prowadzenia działalności gospodarczej, adres zameldowania,
 • określające przedmiot umowy, przykładowo: dane pochodzące z dokumentacji księgowo – podatkowej (np. faktury, umowy, potwierdzenia realizacji usługi), model pojazdu, marka pojazdu, przebieg, numer rejestracyjny, numer identyfikacyjny pojazdu VIN, stan pojazdu, cena zakupu lub usługi.
Przekazywanie informacji organom państwowym:
Cel przetwarzania: Przekazywanie informacji na uzasadnione żądanie organów państwowych, np.: policji, sądom, organom w toku postępowań administracyjnych.

Podstawa prawna: Obowiązek ustawowy w przekazywania określonych informacji organom państwowym na ich wniosek. (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Okres przechowywania: dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia określonego typu postępowania sądowego, administracyjnego, bądź w przypadku roszczeń wobec Krotoski RAC, maksymalnie do 1 roku powyżej prawnie określonego momentu wygaśnięcia roszczeń wzajemnych, przez okresy regulowane normami prawnymi, w tym przepisami podatkowymi i rachunkowymi.

Komu przekazujemy dane: Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione zleceniobiorcom Spółki Krotoski RAC administrującym systemami informatycznymi, w tym dla celów księgowych, podmiotom realizującym kontrole i audyty związane z realizacją zadań podatkowych i rachunkowych, operatorom pocztowym oraz firmom kurierskim w celach realizowania usług pocztowych, organom administracji publicznej na uzasadnione żądanie.
Zakres przetwarzanych danych: Krotoski RAC przetwarza dane osobowe tj.:
 • określające stronę stosunku prawnego, przykładowo: imię, nazwisko, NIP, PESEL, REGON,
 • dane przedmiotu umowy, przykładowo: model pojazdu, marka pojazdu, przebieg, numer rejestracyjny, numer identyfikacyjny pojazdu VIN, stan pojazdu,
 • określenie możliwości kontaktu, przykładowo: numer telefonu, adres zamieszkania, adres korespondencyjny, adres prowadzenia działalności gospodarczej,
 • inne dane zgodne z zakresem żądania organu publicznego,
Przekazanie danych osobowych do organu administracji państwowej jest niezależne wobec woli przetwarzania danych przez Krotoski RAC.
Ochrona i dochodzenie roszczeń:
Cel przetwarzania: Dochodzenie lub obrona roszczeń formułowanych wobec Krotoski RAC.

Podstawa prawna: uzasadniony interes Krotoski RAC, związany z ochroną praw i obroną przed roszczeniem (6 ust. 1 lit. f RODO).

Okres przechowywania: dane osobowe będą przetwarzane do chwili przedawnienia roszczeń plus 1 rok (do chwili prawdopodobieństwa wygaśnięcia roszczeń) lub do ich skutecznego zaspokojenia/odstąpienia od ich dochodzenia, ze strony Krotoski RAC (decyduje termin późniejszy).

Komu przekazujemy dane: Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione zleceniobiorcom Administratora: podmiotom realizującym usługi prawne lub doradcze, podmiotom administrującym systemami informatycznymi, operatorom pocztowym oraz kurierom w celach realizowania usług pocztowych, a także organom administracji publicznej realizującym zadania związane z opisanym celem.
Zakres przetwarzanych danych: Krotoski RAC przetwarza dane osobowe tj.:
 • określające określające strony postępowania, przykładowo: imię, nazwisko, NIP, PESEL, REGON;
 • określające przedmiot roszczenia, przykładowo: model pojazdu, marka pojazdu, przebieg, numer rejestracyjny, numer VIN pojazdu,
 • określające dane kontaktowe, przykładowo: numer telefonu, adres poczty elektronicznej, adres zamieszkania, adres korespondencyjny, adres zameldowania,
 • informacje dodatkowe, przykładowo: numer rachunku bankowego, dane otrzymane z powszechnych rejestrów
 • dłużników.
Krotoski RAC może przetwarzać dane osobowe szczególne, związane ze stanem zdrowia kontrahenta, o ile informacje te są niezbędne w celu dochodzenia lub obrony praw (np. w sytuacji kolizji czy wypadku drogowego z udziałem pojazdu należącego do Krotoski RAC). W takim przypadku, przetwarzamy dane związane z przebiegiem oraz skutkami wypadku, w tym stan jego uczestników, informacje o obrażenia ciała, dane o poziomie alkoholu we krwi kierującego pojazdem, jazda pod wpływem środków odurzających ( art. 9 ust. 2 lit f RODO).
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ PODMIOTY PRZETWARZAJĄCE
W zakresie w jakim Państwa dane osobowe przekazujemy zleceniobiorcom Krotoski RAC (podmiotom przetwarzającym) informujemy, że odbywa się to na podstawie umów powierzenia danych osobowych, zgodnie, z którymi dane osobowe przekazywane zleceniobiorcom są wykorzystywane w ściśle określonym celu oraz zgodnie z postanowieniami umowy powierzenia łączącej strony.

Nie przekazujemy Państwa danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH
W ramach przetwarzania danych osobowych przez Krotoski RAC mają Państwo prawo:
 • dostępu do danych osobowych (zakres danych przetwarzanych wraz z kopią),
 • sprostowania lub usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wycofania istniejącej zgody na przetwarzanie lub ograniczenie zgody, przy czym czynności dokonane na podstawie Państwa zgody przed wpływem wniosku o jej cofnięcie lub ograniczenie, pozostają w mocy jako zgodne z prawem,
 • złożenia sprzeciwu przetwarzania danych przez Krotoski RAC, w sytuacji gdy:
  a) dotyczy realizacji celu marketingu bezpośredniego, sprzeciw nie musi posiadać uzasadnienia
  b) dotyczy innych prawnie uzasadnionych interesów Administratora, taki sprzeciw wymaga uzasadnienia Państwa szczególną sytuacją.
Realizacja Państwa wniosku, o którym mowa powyżej wniosku wymaga podania danych osobowych umożliwiających identyfikację tożsamości. Celem realizacji wskazanych uprawnień zapraszamy Państwa do kontaktu

- pisząc na adres pocztowy: Krotoski Rent a Car sp. z o.o., al. Bartoszewskiego 13, 93-341 Łódź z dopiskiem: Ochrona Danych Osobowych_ Informacja dla Administratora lub
- pisząc na adres poczty elektronicznej: dane.osobowe@krotoskirac.com
KIEDY PODEJRZEWAJĄ PAŃSTWO, ŻE DANE PAŃSTWA DANE SĄ PRZETWARZANE NIEZGODNIE Z PRAWEM
W przypadku podejrzenia przez Państwa, że Państwa dane są przetwarzane niezgodnie z prawem o kontakt z nami w celu uzyskania odpowiedzi na Państwa pytania lub odpowiedzi na zgłoszone zastrzeżenia.

Możesz również złożyć skargę do organu nadzorczego. W Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (www.uodo.gov.pl).
W JAKI SPOSÓB DBAMY O BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA
Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić Twoim danym bezpieczeństwo. Nasza strona internetowa używa szyfrowanej transmisji danych (SSL) podczas przesyłania danych podanych przez Państwa w formularzach. Warto dodać, że SSL to protokół, który zabezpiecza połączenia internetowe, wywołuje się go poprzez https. Zapewnia to ochronę identyfikujących Państwa danych oraz znacząco utrudnia ich przechwycenie przez nieupoważnione osoby lub systemy. Domena: krotoskipoznan.com posiada aktualny certyfikat.
INFORMACJA O PLIKACH COOKIES
Czym są pliki cookies?
Pliki cookies to pliki tekstowe, zapisywane przez przeglądarkę internetową na dysku Państwa komputera lub innego urządzenia, w celu przechowywania informacji służących do Państwa identyfikacji lub zapamiętywania historii działań podejmowanych przez Pana/Panią w Internecie, w tym w naszym portalu.
Używamy różnych plików cookies – różnią się one od siebie zarówno cyklem zycia oraz domeną internetową, od której pochodzą. Ze względu na cykl życia pliki cookies dzielimy na sesyjne (usuwane jednocześnie z zamknięciem przeglądarki internetowej) oraz trwałe (usuwane z upływem określonego z góry czasu, niezależnie od zamknięcia przeglądarki internetowej).
Ze względu na domenę internetową, od której pochodzą pliki cookies dzielimy na własne (ustawiane przez serwery internetowe naszego serwisu) oraz osób trzecich (ustawiane przez serwery internetowej innych stron niż nasza).
Po co używamy plików cookies?
Plików cookies używamy w celu:
 • ułatwienia i zwiększenia wygody korzystania przez Panią/Pana z naszego portalu oraz zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego;
 • liczenia wizyt w naszym serwisie, ich długości, określenia jakie jego funkcje lub części były najchętniej wykorzystywane lub odwiedzane, co pozwala nam podejmować racjonalne decyzje dotyczące poprawy funkcjonowania naszego serwisu;
 • prowadzenia kampanii marketingowych poprzez dotarcie do Państwa z naszymi komunikatami marketingowymi do Ciebie, jeżeli odwiedzałeś wcześniej nasz serwis.
Czy możesz zarządzać plikami cookies?
Tak. Mają Państwo możliwość określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub konfiguracji usługi. W pasku menu przeglądarki internetowej w sekcji „Pomoc” można znaleźć informacje, jak odrzucić zapisywanie nowych plików cookies, jak usunąć dotychczas zapisane pliki cookies, jak żądać powiadamiania o zapisaniu nowego pliku cookie oraz jak zablokować działanie plików cookies. Należy pamiętać, że zmiana ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies, poprzez odrzucenie zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia a nawet uniemożliwić Państwu korzystanie z naszego serwisu i oferowanej w jego ramach usługi.
Kontakt
Wypełnij formularz, a nasz konsultant oddzwoni do Ciebie